Share
rotate background

Projekční kancelář Ing. Kateřiny Swiątkové a Ing. Martina Swiątka

Projektová činnost ve výstavbě:

Pozemní stavby

Dopravní stavby


 

projekčí kancelář Ing. Kateřina Swiatková ČKAIT 1103839
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

byla založena v roce 2015 se zaměřením na projektování pozemních staveb. Projekci se věnuji od roku 2009 a za dobu své činnosti jsem zpracovala řadu projektů staveb, které byly úspěšně dokončeny a zkolaudovány.

Jaké služby nabízíme?

Pozemní stavby

 • ING. KATEŘINA SWIĄTKOVÁ
footer-logo

Zajišťuji komplexní služby ve všech fázích projektové činnosti a to od individuálních konzultací, vypracování studií až po dopracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, případně následné realizační dokumentace.

Součástí nabízených služeb je inženýrská činnost spojená s přípravou a povolením staveb včetně jejich uvedení do provozu

Ve fázi přípravy zakázky

 • analýzu stavu staveniště a jeho okolí
 • specifikaci potřebných podkladů a průzkumů
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektovaných prací a speciálních profesí

Ve fázi návrhu / zpracování studie stavby

 • zpracování návrhu / studie stavby
 • předběžný investiční odhad
 • upřesnění obsahu dokladů potřebných pro jednání s dotčenými orgány státní správy

Ve fázi zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

 • vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územní rozhodnutí

Další činnosti

 • vypracování zjednodušené dokumentace (pasportu stavby)
 • vypracování dokumentace bouracích prací
 • vypracování dokumentace domovních přípojek

Další spolupráce je prováděna s odbornými firmami v oblastech

 • radonový a geologický průzkum
 • energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov
 • požárně bezpečnostní řešení stavby
 • statické posouzení stavby

Ve fázi zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

 • vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územní rozhodnutí

Ve fázi zpracování dokumentace pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pro vydání stavebního povolení

 • vypracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
 • statické ověření konstrukce
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
 • vypracování orientačního propočtu investičních nákladů

Ve fázi po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • účast při kolaudačním řízení stavby
 • zajištění posudků a kontrolních měření, předkládaných objednatelem při kolaudaci stavby

Dopravní stavby

 • ING. MARTIN SWIĄTEK
logo_MS

Zajišťuji vypracování všech stupňů projektové dokumentace – od studie po dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dopravní stavby

 • vypracování všech stupňů projektové dokumentace
  (studie-dokumentace skutečného provedení stavby)
  vč. vypracování položkového rozpočtu (soupisu prací) stavby
 • inženýrská činnost
 • NOVĚ-návrh výsadby zeleně (vegetační úpravy) liniových staveb

V rámci koordinace celého projektu řešíme s našimi partnery

 • digitální zaměření stávajícího terénu
 • přeložky inženýrských sítí
 • návrhy odvodnění ploch
 • návrh veřejného osvětlení apod.